Maksym Beznosiuk
Ukraine (Host: NCSJ)
Mykola Vorobiov
Ukraine (Host: Voice of America)