Mohammed Almadhoun
Palestine (Host: IBM)
Nadiah Saba’neh
Palestine (Host: IBM)