Imran Newaz Khurshid
Bangladesh (Host: Compass Partners)
Sheikh Sarahzin Ahmed
Bangladesh (Host: Save the Children)