Imran Newaz Khurshid
Bangladesh (Host: Compass Partners)